LPM575/2003
ID intern unic:  313219
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 575
din  26.12.2003
privind garantarea depozitelor persoanelor fizice
în sistemul bancar
Publicat : 20.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 30-34     art Nr : 169     Data intrarii in vigoare : 01.07.2004
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. -  (1) Prezenta lege are ca obiect garantarea depozitelor persoanelor fizice din băncile licenţiate de Banca Naţională a Moldovei.
   
[Art.1 al.(1) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    (2) Depozitele persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător nu cad sub incidenţa prezentei legi.
    Art.2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se constituie Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, numit în continuare Fond.
    (2) Fondul se constituie ca persoană juridică de drept public.
    (3) Sediul Fondului se află în municipiul Chişinău.
    (4) La formarea mijloacelor Fondului sînt admise şi obligate să participe băncile licenţiate de Banca Naţională a Moldovei.
   
[Art.2 al.(4) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    Art.3. - În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    administrator al băncii - persoana determinată în Legea instituţiilor financiare;
    bancă licenţiată - bancă, sucursală şi filială a unei bănci străine care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei de a desfăşura activităţi financiare;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    condiţii preferenţiale - condiţii în care deponentul persoană fizică obţine din partea unei bănci licenţiate drepturi la rată de dobîndă sau la alte avantaje financiare ce depăşesc nivelurile practicate de banca respectivă pentru depozite de aceeaşi natură, de aceeaşi categorie, cu acelaşi termen şi în aceeaşi monedă;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    depozit - orice sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare ce urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice creanţă, a unei persoane fizice, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de această bancă. Nu sînt considerate depozite soldurile creditoare  care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de bancă în numele deponentului;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    depozit indisponibil - depozit care nu poate fi restituit de banca faţă de care s-a intentat proces de lichidare în legătură cu insolvabilitatea;
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP27-XVII din 15.06.09, MO104/19.06.09 art.277]
    depozit comun - depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice sau depozit asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia sau a mai multor persoane care au constituit depozitul;
    plafon de garantare - mărime absolută garantată a depozitelor unui deponent în o bancă.

Capitolul II
DEPOZITELE GARANTATE
    Art.4.- Fondul garantează depozitele în monedă naţională şi în valută străină deţinute de rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice în băncile licenţiate.
   
[Art.4 modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    Art.5. - Nu sînt garantate următoarele depozite:
    a) depozitele administratorilor băncii;
    b) depozitele persoanelor fizice acţionari ai băncii care deţin minimum 1% din capitalul ei;
   
[Art.5 lit.b) modificată prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
   
b1) depozitele foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 și ale căror creanțe rezultante  din această anulare nu au fost onorate;
    [Art.5 lit.b1) introdusă prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
    c) depozitele soţilor şi rudelor de gradul întîi şi al doilea ale persoanelor consemnate la lit. a), b) și b1);
    [Art.5 lit.c) modificată prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
    d) depozitele persoanelor fizice terţe care activează în numele persoanelor consemnate la lit. a), b) și b1);
    [Art.5 lit.d) modificată prin LP58 din 06.04.17, MO119-126/14.04.17 art.197; în vigoare 14.04.17]
    e) depozitele persoanelor fizice ce deţin, în întreprinderi afiliate şi societăţi dependente, funcţii similare celor enumerate la lit. a) şi b);
    f) depozitele persoanelor fizice care au obţinut de la aceeaşi bancă dobînzi sau alte avantaje financiare în condiţii preferenţiale;
    g) depozitele persoanelor fizice în Banca de Economii S.A. la situaţia din 2 ianuarie 1992, atît cele în vigoare, cît şi cele reperfectate la data de 29 iulie 1994, luîndu-se ca bază soldul acestora conform situaţiei conturilor din 2 ianuarie 1992, care sînt deja garantate de stat prin Legea privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii;
   
g1) depozitele persoanelor fizice în conturile de depozit deschise în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr. 201-XIII din 29 iulie 1994 privind indexarea depunerilor populaţiei în instituţiile Băncii de Economii a Moldovei;
    [Art.5 lit.g1) introdusă prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    h) titlurile de creanţă la purtător;
    i) depozitele declarate ilicite prin hotărîre judecătorească. Fondul suspendă plata depozitelor persoanelor fizice cărora li s-a intentat acţiune în instanţă privind legalitatea depunerilor, iar hotărîrea judecătorească nu a devenit definitivă;
    j) toate instrumentele care intră în noţiunea de capital reglementat al băncii.
Capitolul III
NIVELUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR
    Art.6. - (1) În cazul în care depozitele unei bănci licenţiate devin indisponibile, Fondul, conform art.19, garantează plata acestora fiecărui deponent, indiferent de numărul şi mărimea lor sau de monedă în care s-au  constituit, plafonul de garantare fiind de 20 000 lei moldoveneşti. Data indisponibilităţii depozitelor se consideră data de retragere a licenţei şi de iniţiere a procesului de lichidare silită a băncii în legătură cu insolvabilitatea.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP39 din 24.03.17, MO109-118/07.04.17 art.167; în vigoare 01.01.18]
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    (2) Depozitele în valută străină sînt garantate prin plata echivalentului lor în lei moldoveneşti la cursul oficial, de la data constatării indisponibilităţii depozitelor, al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă.
    (3) Plafonul de garantare prevăzut la alin. (1) poate fi modificat prin hotărîre a Consiliului de administraţie al Fondului pentru a fi ajustat la mărimea mijloacelor financiare disponibile ale Fondului. Plafonul de garantare stabilit în conformitate cu prezentul alineat intră în vigoare la 3 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărîrii Consiliului de administraţie al Fondului privind modificarea plafonului de garantare.
    [Art.6 al.(3) în redacţia LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    Art.7. -  (1) Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează prin însumarea tuturor depozitelor acestuia, inclusiv a dobînzilor datorate şi neplătite la data constatării indisponibilităţii depozitelor.
    (2) Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului, mărimea obligaţiei băncii faţă de acesta  se reduce cu mărimea obligaţiei lui, expirate şi neplătite, faţă de bancă.
   
[Art.7 al.(2) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP27-XVII din 15.06.09, MO104/19.06.09 art.277];
    (3) În cazul unui depozit comun, partea fiecărui deţinător stipulată în contract se ia în considerare la calcularea mărimii obligaţiei băncii în funcţie de plafonul de garantare prevăzut la art. 6. În absenţa unei astfel de prevederi în contractul de depozit, depozitul comun se împarte egal între deponenţi.
    (4) În cazul în care depozitul este contractat în favoarea unui terţ (beneficiar), acesta din urmă beneficiază de garanţie dacă el este identificat ori identificabil înainte de data deciziei privind indisponibilitatea depozitului. În cazul în care există cobeneficiari, se vor aplica prevederile referitoare la depozitul comun.
Capitolul IV
MIJLOACELE  FINANCIARE ALE FONDULUI
    Art.8. -  (1) Fondul are cont curent la Banca Naţională a Moldovei, în care se acumulează mijloacele financiare consemnate la art.9.
    (2) Mijloacele Fondului nu pot fi utilizate în alte scopuri decît în cele prevăzute de prezenta lege și de Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor.
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    Art.9. - (1) Mijloacele financiare ale Fondului pot fi constituite din:
    a) vărsămîntul obligatoriu anual;
    b) contribuţiile iniţiale ale băncilor;
    c) contribuţiile trimestriale ale băncilor;
    d) contribuţiile speciale ale băncilor;
    e) împrumuturi;
    f) veniturile din lichidarea creanţelor sale;
    g) veniturile din investirea mijloacelor sale;
    h) veniturile din aplicarea penalităţilor de întîrziere;
    i) alte venituri (donaţii, subvenţii bugetare, ajutoare etc.);
   
j) mijloacele prevăzute de Legea cu privire la redresarea și rezoluția bancară.
    [Art.9 al.(1), lit.j) introdusă prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    (2) Mijloacele financiare consemnate la alin.(1) lit.b), c), d), e) f), h) şi i) se utilizează la plata depozitelor garantate în condiţiile prezentei legi. Mijloacele financiare prevăzute la alin.(1) lit. a) se utilizează la acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul Fondului. În cazul insuficienţei acestor mijloace pentru acoperirea cheltuielilor curente, insuficienţa se acoperă din mijloacele financiare prevăzute la alin.(1) lit. g). În caz de surplus al mijloacelor consemnate la alin.(1) lit.a), surplusul se utilizează la plata depozitelor garantate în condiţiile prezentei legi.
   
(2) Mijloacele financiare prevăzute la lit. j) se utilizează doar în scopurile prescrise în Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor.
    [Art.9 al.(21) introdus prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    (3) Fondul investeşte mijloace financiare disponibile numai în titluri emise de Guvern sau de Banca Naţională a Moldovei.
    Art.10. - La planificarea bugetului Fondului, Consiliul de administraţie stabileşte anual, nu mai tîrziu de finele lunii noiembrie a anului de gestiune, vărsămîntul obligatoriu anual în formă de rată procentuală din suma totală a depozitelor garantate conform plafonului stabilit la art.6. Banca efectuează acest vărsămînt pînă la 31 decembrie al anului de gestiune.
   
[Art.10 modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    [Art.10 al.(2) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702; al.(1) devine alineat unic]
    Art.11. - (1) În termen de 90 de zile de la data de eliberare a licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare, banca depune în Fond o contribuţie iniţială unică în mărime de 0,1% din capitalul iniţial al acesteia.
    [Art.11 al.(1) în redacţia LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    (2) Societăţile bancare constituite în urma unei fuziuni sau a unei alte modalităţi de transformare se scutesc de plata contribuţiei iniţiale.
    [Art.11 al.(3) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Art.12. - (1) Banca licenţiată depune în Fond o contribuţie trimestrială de 0,25% din suma totală a depozitelor garantate în funcţie de plafonul stabilit la art. 6, înregistrate în bilanţul băncii la sfîrşitul fiecărui trimestru.
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    (2) Contribuţia trimestrială pe care trebuie să o plătească banca după intrarea în vigoare a prezentei legi se calculează prin înmulţirea a 1/90 din contribuţia consemnată la alin.(1) cu numărul de zile calendaristice care au trecut de la data admiterii băncii în trimestrul corespunzător la formarea mijloacelor Fondului.
    (3) Banca plăteşte contribuţia trimestrială în termen de 15 zile lucrătoare de după încheierea trimestrului de gestiune. Calculul contribuţiei trimestriale îl efectuează banca în modul stabilit de Fond. Comisia de cenzori a băncii, precum şi auditorii ei externi, verifică corectitudinea calculării sumei totale a depozitelor garantate.
    [Art.12 al.(4) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Art.13. - (1) În cazul insuficienţei mijloacelor Fondului pentru compensarea, în conformitate cu art.19, a plăţii depozitelor garantate de acesta, băncile plătesc o contribuţie specială în condiţii stabilite de Consiliul de administraţie. Contribuţia se calculează în funcţie de depozitele înregistrate în ultima zi a trimestrului precedent. Echivalentul în lei al depozitelor în valută străină se calculează la cursul oficial al leului moldovenesc de la acea dată faţă de valuta străină respectivă.
    (2) Contribuţia specială plătită într-un trimestru nu poate fi mai mare de dublul contribuţiei trimestriale plătite în acel trimestru.
    (3) Contribuţia specială efectuată de bancă în condiţiile alin.(1) este recunoscută drept deducere fiscală.
    [Art.13 al.(3) exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Art.14. - (1) În cazul în care Fondul a acumulat, pentru plata depozitelor garantate, mijloace care echivalează cu 7% din totalul depozitelor garantate înregistrate în sistemul bancar la ultima dată gestionară, Consiliul de administraţie  poate decide suspendarea plăţii contribuţiilor trimestriale.
    (2) Dacă mijloacele Fondului au scăzut sub nivelul prevăzut la alin.(1), plata contribuţiilor trimestriale este reluată.
    Art.15. - În cazul în care banca nu plăteşte contribuţiile în intervalul de timp stabilit, Fondul încasează în mod incontestabil din contul ei sumele datorate şi penalitatea de întîrziere în mărime de 1% din sumele datorate.
   
[Art.15 modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    Art.16. - (1) Fondul poate contracta împrumuturile prevăzute la art.9 alin.(1) lit. e) numai dacă mijloacele destinate garantării depozitelor, inclusiv contribuţiile speciale, sînt insuficiente pentru efectuarea integrală a plăţilor către deponenţi, conform prevederilor cap.V.
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    (2) Fondul poate face împrumuturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de la Ministerul Finanţelor şi/sau de la instituţiile financiare.
    Art.17. - Contribuţiile şi vărsămintele obligatorii anuale plătite nu se restituie băncii, nici chiar în cazul lichidării sau reorganizării ei.
    Art. 18. – (1) Fondul şi Banca Naţională a Moldovei vor conlucra şi vor efectua, la solicitarea uneia dintre părţi, schimburi regulate de informaţii necesare exercitării atribuţiilor lor.
    (2) Banca Naţională a Moldovei, în termen de 7 zile, prezintă Fondului informaţia privind eliberarea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare unei bănci.
    (3) Banca Naţională a Moldovei aduce prompt la cunoştinţa Fondului opinia sa cu privire la probabilitatea rezonabilă de retragere a licenţei şi la iniţierea procesului de lichidare silită a unei bănci.
    (4) Băncile prezintă Fondului, periodic sau la cerere, rapoarte, documente şi informaţii privind suma, tipul, categoria depozitelor garantate şi suma totală a acestora, alte informaţii solicitate de Fond.
    (5) Membrii Consiliului de administraţie, salariaţii Fondului şi persoanele angajate de acesta au obligaţia, atît în decursul exercitării mandatului, cît şi după încetarea acestuia, de a nu divulga, de a nu permite accesul terţilor, precum şi de a nu folosi în interes personal sau al unor terţi informaţiile obţinute în exerciţiul funcţiunii.
    (6) Obligaţia prevăzută la alin. (5) nu se răsfrînge asupra:
    a) informaţiilor furnizate către persoanele şi autorităţile competente în temeiul prezentei legi şi al altor legi care prevăd dreptul acestora de a solicita informaţii în măsura în care acestea justifică scopul pentru care sînt solicitate sau furnizate;
    b) informaţiilor care sînt sau au devenit accesibile publicului pe alte căi decît prin nerespectarea acestei obligaţii.
   
[Art.18 în redacţia LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
Capitolul V
PLATA DEPOZITELOR GARANTATE
    Art.19. - (1) Fondul compensează plata depozitelor în cazul în care acestea devin indisponibile.
    (2) În scop de facilitare a încheierii tranzacţiilor de vînzare a băncii, de predare a activelor şi de predare a obligaţiilor acesteia, Fondul poate acorda finanţare băncii-cumpărător/băncii care preia activele şi obligaţiile printr-un transfer direct al mijloacelor. În cazul în care suma obligaţiilor predate aferente depozitelor garantate este mai mare decît valoarea activelor predate, Fondul poate acorda băncii-cumpărător/băncii care preia activele şi obligaţiile mijloace necesare pentru a echilibra astfel de tranzacţii prin egalarea valorii activelor cu valoarea obligaţiilor predate aferente depozitelor garantate.
    [Art.19 al.(2) în redacţia LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP27-XVII din 15.06.09, MO104/19.06.09 art.277]
   
(3) Finanţarea prevăzută la alin. (2) poate fi acordată în cazul în care Fondul estimează că costurile acesteia sînt egale sau mai mici decît costurile eventuale legate de plata depozitelor garantate nemijlocit de către Fond, inclusiv toate costurile administrative şi de personal.
    [Art.19 al.(3) introdus prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    (4) Ca urmare a finanţării acordate de Fond, obligaţiile acestuia privind plata depozitelor garantate se consideră stinse în valoarea mijloacelor acordate.
    [Art.19 al.(4) introdus prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    Art.20. - (1) În cazul indisponibilităţii depozitelor, lichidatorul trimite Fondului, în termen de 5 zile de la data de retragere a licenţei băncii conform Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, lista creanţelor aferente depozitelor garantate cuprinzînd informaţia completă privind depozitele respective în modul stabilit de Fond.
   
[Art.20 al.(1) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    [Art.20 al.(1) în redacţia LP27-XVII din 15.06.09, MO104/19.06.09 art.277]
    (2) În cazul indisponibilităţii depozitelor băncii faţă de care este intentat proces de lichidare în legătură cu lichidare în legătură cu insolvabilitatea, Fondul, în termen de 7 zile de la data de primire a listei creanţelor indicate la alin. (1), publică în subdiviziunile ei separate şi în cel puţin 2 ziare de circulaţie naţională o informaţie privind plata depozitului indisponibil, perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condiţiile şi formalităţile necesare obţinerii depozitelor garantate.
   
[Art.20 al.(2) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP27-XVII din 15.06.09, MO104/19.06.09 art.277]
    (3) Fondul începe plata depozitelor garantate în cel mult 7 zile de la data primirii informaţiei nominalizate la alin.(1). Plăţile pot fi efectuate în numerar, prin transfer sau prin alte forme de plată, nemijlocit de către Fond ori prin intermediul băncii-mandatar.
    [Art.20 al.(3) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    (4) În circumstanţe excepţionale şi în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu cel mult 30 de zile termenul de la alin.(3). Fondul nu poate invoca limitele de timp menţionate pentru a nu garanta depozitul unui deponent care nu a fost capabil să solicite la timp garanţia.
   
[Art.20 al.(4) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
   
(5) În cazul în care se constată că Fondul din anumite motive a efectuat plăţi în sume ce depăşesc valoarea creanţei sau plafonul garantat, Fondul cere deponentului restituirea sumelor plătite în plus şi întreprinde măsuri în vederea recuperării acestora.
    [Art.20 al.(5) introdus prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    Art.21. - Fondul se subrogă în dreptul deponenţilor persoane fizice pentru o sumă egală cu sumele pe care le-a plătit drept compensare a depozitelor garantate. Obligaţia băncii faţă de deponenţi se reduce cu sumele plătite de Fond pentru compensarea depozitelor garantate. Creanţele deponenţilor persoane fizice, altele decît cele plătite de Fond, se onorează în conformitate cu prevederile Legii instituţiilor financiare.
   
[Art.21 modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    [Art.21 modificat prin LP27-XVII din 15.06.09, MO104/19.06.09 art.277]
    Art.22. - Fondul poate mandata una sau mai multe bănci să plătească, în condiţiile stabilite de el, depozitele garantate.
    Art.23. - Fondul informează lichidatorul asupra sumei pe care a plătit-o fiecărui deponent conform înţelegerii părţilor.
   
[Art.23 modificat prin LP27-XVII din 15.06.09, MO104/19.06.09 art.277]
Capitolul VI
ADMINISTRAREA FONDULUI
    Art.24. - (1) Fondul este administrat şi supravegheat de Consiliul de administraţie.
    (2) Consiliul de administraţie este compus din 5 membri:
   
[Art.24 al.(2) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    a) un membru propus de Asociaţia Băncilor din Moldova;
   
[Art.24 al.(2), lit.a) modificată prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    b) un membru propus de Ministerul Justiţiei;
    c) un membru propus de Ministerul Finanţelor;
    d) un membru, propus de Banca Naţională a Moldovei.
   
[Art.24 al.(2), lit.d) modificată prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
   
e) un membru propus de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Art.24 al.(2), lit.e) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.24 al.(2), lit.e) introdusă prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    (3) Durata mandatului de membru al Consiliului de administraţie este de 7 ani. În măsura posibilităţilor, expirarea mandatelor trebuie să se facă uniform pe parcursul perioadei nominalizate. Mandatul membrilor Consiliului de administraţie poate fi reînnoit dacă aceştia întrunesc condiţiile prevăzute la art.26 alin.(1).
    (4) Înainte de a începe exercitarea funcţiilor, membrii Consiliului de administraţie sînt aprobaţi de Parlament, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, prin majoritate simplă de voturi raportată la numărul total de deputaţi, în conformitate cu prevederile art. 25 şi 26 alin.(1).
    (5) Consiliul de administraţie îşi alege preşedintele şi vicepreşedintele dintre membrii săi prin majoritate simplă de voturi.
    (6) Preşedintele Consiliului de administraţie poate fi suplinit, în caz de absenţă sau de imposibilitate temporară de a-şi îndeplini funcţiile, de vicepreşedinte sau, în lipsa acestuia, de un membru al Consiliului de administraţie, numit de el.
    (7) În caz de deces, de incompatibilitate sau de imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către membrul Consiliului de administraţie, este numită o altă persoană pentru un nou termen, în condiţiile prezentului articol. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare ce creează o indisponibilitate de 90 de zile consecutive.
    (8) Propunerea persoanelor conform prezentului articol, art.25 şi 26, prezentarea candidaturilor acestora către Preşedintele Parlamentului spre aprobare conform prezentului articol alin.(4) se efectuează în termen de 30 de zile de la încetarea calităţii de membru al Consiliului de administraţie sau de la data respingerii de către Parlament a candidaturii.
    Art.25. - Membrii Consiliului de administraţie şi directorul general executiv sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi pe teritoriul ei, cu o bună reputaţie şi activitate profesională de cel puţin 5 ani în domeniile economic, financiar, bancar sau juridic, posedă studii universitare corespunzătoare.
    Art.26. - (1) Membrii Consiliului de administraţie, precum şi directorul general executiv, trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) să nu fie în raport de rudenie de gradul întîi sau doi ori soţi;
    b) să nu fie declaraţi insolvabili ca proprietari sau faliţi, nefiind eliberaţi de datorii;
    c) să nu aibă cazier judiciar;
    d) să nu fie administratori de bancă, funcţionari bancari sau deţinători de cote substanţiale în capitalul băncilor licenţiate în Republica Moldova ori angajat al Asociaţiei Băncilor din Moldova;
    [Art.26 al.(1), lit.d) modificată prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    e) să nu cumuleze funcţii în autorităţile publice, cu excepţia calităţii de membru al Consiliului de administraţie propus de Banca Naţională a Moldovei conform  art.24 alin.(2) lit.d).
    (2) Membrul Consiliului de administraţie nu poate participa  la luarea de hotărîri privind  banca al cărei administrator se află cu el în raport de rudenie de gradul întîi sau doi ori îi este soţ şi/sau dacă o rudă de gradul întîi ori doi sau soţul lui deţine cote substanţiale în capitalul băncii.
    Art.27. - Calitatea de membru al Consiliului de administraţie încetează:
    a) la expirarea mandatului;
    b) prin demisie;
    c) la apariţia unei incompatibilităţi sau a unui alt impediment din cele prevăzute la art.24 alin.(7), art.25 şi 26 alin.(1), destituirea efectuîndu-se de către Parlament.
    Art.28. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată în lună.
    (2) Consiliul de administraţie poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către preşedinte din proprie iniţiativă sau la cererea a cel puţin 2 membri.
    (3) Consiliul de administraţie deliberează în mod valabil în prezenţa a cel puţin 3 membri.
   
[Art.28 al.(3) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    (4) Hotărîrile Consiliului de administraţie se iau cu majoritatea simplă de voturi raportată la numărul total al membrilor lui.
   
[Art.28 al.(4) modificat prin LP241 din 24.09.10, MO247-251/17.12.10 art.756]
    (5) Consiliul de administraţie numeşte un secretar al şedinţei pentru încheierea procesului-verbal, în care se consemnează deliberările, hotărîrile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către toţi participanţii la şedinţă.
    Art.29. - Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
    a) elaborează politica Fondului;
    b) administrează Fondul şi supraveghează activitatea acestuia şi a directorului general executiv;
    c) aprobă statutul Fondului, regulamentele lui de ordine interioară, alte reglementări necesare executării prezentei legi;
    d) hotărăşte asupra suspendării şi reluării contribuţiilor;
    e) aprobă politica Fondului privind stabilirea contribuţiilor speciale şi a mărimii acestora;
    f) asigură îndeplinirea procedurilor de compensare a plăţii depozitelor prevăzute de prezenta lege;
    g) stabileşte şi verifică respectarea criteriilor de investire a mijloacelor financiare disponibile ale Fondului;
    h) aprobă bugetul anual al Fondului;
    i) aprobă raportul anual de activitate al Fondului, care se dă publicităţii;
    j) aprobă structura organizatorică a Fondului şi salariile personalului acestuia;
    k) numeşte şi eliberează din funcţie directorul general executiv;
    l) poate stabili indemnizaţii membrilor Consiliului de administraţie şi comisiei de cenzori;
    m) asigură publicarea listei iniţiale a băncilor participante la formarea resurselor Fondului şi a modificărilor ei ulterioare;
    n) aprobă bilanţul şi raportul privind rezultatele financiare ale Fondului;
    o) prezintă Parlamentului, în termen de 4 luni de după încheierea anului financiar, raportul de activitate al Fondului pentru acel an;
    p) decide asupra recurgerii la împrumuturi pentru Fond;
    r) exercită alte atribuţii prevăzute de prezenta lege.
    Art.30. - Preşedintele Consiliului de administraţie:
    a) aduce la îndeplinire hotărîrile Consiliului de administraţie şi îl informează despre aceasta;
    b) prezintă spre aprobare Consiliului de administraţie proiectul bugetului şi raportul anual de activitate a Fondului;
    c) controlează activitatea directorului general executiv;
    d) îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina sa de Consiliul de administraţie.
    Art.31. - (1) Directorul general executiv se numeşte de către Consiliul de administraţie pentru o perioadă de 5 ani pe criteriile prevăzute la art.25 şi 26 alin.(1).
    (2) Directorul general executiv:
    a) conduce activitatea curentă a aparatului Fondului;
    b) angajează Fondul în relaţii cu persoane fizice şi juridice, îl reprezintă în relaţiile cu acestea şi în faţa instanţelor judecătoreşti;
    c) elaborează proiectul bugetului şi raportul anual de activitate a Fondului şi le prezintă preşedintelui Consiliului de administraţie;
    d) angajează şi concediază salariaţii Fondului;
    e) execută bugetul anual al Fondului;
    f) prezintă Consiliului de administraţie lucrările organului executiv şi, după aprobarea acestora, asigură transmiterea lor spre executare unor alte organe, după caz;
    g) angajează specialişti externi pentru anumite activităţi în conformitate cu regulamentele aprobate de Consiliul de administraţie;
    h) exercită alte atribuţii delegate lui de către Consiliul de administraţie.
    (3) Calitatea de director general executiv încetează în una din condiţiile prevăzute la art.27.
Capitolul VII
RAPOARTELE FINANCIARE, RAPOARTELE SPECIALE
ŞI CONTROLUL ACESTORA
    Art.32. - Fondul organizează şi ţine evidenţa contabilă potrivit Standardelor naţionale de contabilitate, aprobate de Ministerul Finanţelor.
    Art.33. - (1) Organul de control al Fondului este comisia de cenzori, compusă din 3 membri, aleşi de Consiliul de administraţie. Durata mandatului este de 3 ani, după care membrii comisiei de cenzori pot fi realeşi.
    (2) Membrul comisiei de cenzori trebuie să fie expert contabil şi să corespundă prevederilor art.26 alin.(1). Nu pot fi membri ai comisiei de cenzori membrii Consiliului de administraţie şi directorul general executiv.
    (3) Membrul comisiei de cenzori îşi exercită personal mandatul.
    Art.34. - Membrii comisiei de cenzori sînt obligaţi:
    a) să controleze respectarea legilor şi regulamentelor aplicabile Fondului şi să prezinte Consiliului de administraţie rapoartele respective;
    b) să certifice indemnizaţia membrilor Consiliului de administraţie şi a directorului general executiv;
    c) să participe la şedinţele Consiliului de administraţie cu dreptul de a cere includerea propunerilor în ordinea de zi;
    d) să certifice rapoartele financiare anuale - bilanţul, raportul privind rezultatele financiare;
    e) să elaboreze un raport general asupra rapoartelor financiare anuale şi să îl prezinte Consiliului de administraţie şi, după caz, rapoarte speciale de aplicare a prevederilor legale.
    Art.35. - (1) Pentru verificarea şi confirmarea rapoartelor sale financiare anuale, Fondul utilizează experţi contabili independenţi sau firme de audit independente acceptate de Consiliul său de administraţie.
    (2) Fondul, în termen de 4 luni de la încheierea anului financiar, va da publicităţii raportul financiar anual, opinia experţilor contabili independenţi sau a firmei de audit independente şi va edita raportul anual, eliberînd gratuit copii de pe el publicului.
    Art.36. - Exerciţiul financiar al Fondului începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Primul exerciţiu financiar al Fondului începe la data constituirii lui.
Capitolul VIII
INFORMAŢII PENTRU DEPONENŢI
    Art.37. - (1) Banca este obligată să comunice deponenţilor informaţiile necesare referitoare la Fond, în special cele privitoare la tipurile de depozite garantate, la nivelul şi modul de calcul al garanţiei, la condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru obţinerea unei compensaţii din partea Fondului.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin.(1) trebuie să fie disponibile la toate sediile băncilor, afişate la un loc vizibil şi expuse într-o formă accesibilă.
    (3) Fondul stabileşte normele de prezentare a informaţiilor prevăzute la alin.(1) şi (2).
    Art.38. - Banca nu are dreptul să avizeze publicul referitor la tipurile de depozite garantate sau la niveluri de garantare neprevăzute de prezenta lege.
    Art.39. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, banca,  în termen de 2 luni, întreprinde măsuri pentru asigurarea unei baze informaţionale privind persoanele ale căror depozite, conform art.5, nu vor fi garantate de Fond.
Capitolul IX
RĂSPUNDERI
    Art.40. - Subiecţii sistemului public de garantare a depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar vinovaţi de încălcarea prezentei legi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    [Art.41 exclus  prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Art.42. - Prezenta lege nu garantează rambursarea depozitelor constituite la bănci care, la data  intrării în vigoare a prezentei legi, se află în curs de lichidare.
    
Art. 421. Dispozițiile prezentei legi se completează cu cele ale Legii privind redresarea și rezoluția băncilor
    [Art.421 introdus prin LP233 din 03.10.16, MO343-346/04.10.16 art.709]
    Art.43. - (1) Propunerea iniţială a persoanelor conform art.24, 25 şi 26 şi prezentarea candidaturilor acestora către Preşedintele Parlamentului spre aprobare conform art.24 alin.(4) se efectuează în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Propunerea şi prezentarea repetată a persoanelor conform prevederilor prezentului articol, în cazul respingerii de către Parlament a persoanelor propuse anterior, se vor efectua în decursul a 15 zile.
    (2) Prima întrunire a Consiliului de administraţie al Fondului are loc în termen de 30 de zile de la data aprobării, de către Parlament, a cel puţin 3 membri. La această întrunire, Consiliul de administraţie aprobă devizul de cheltuieli necesare activităţii sale, precum şi a personalului Fondului în perioada de pînă la acumularea resurselor financiare destinate acoperirii cheltuielilor curente, conform art.9 alin.(2). La întrunirile ulterioare, Consiliul de administraţie va aproba, după caz, modificări la devizul de cheltuieli. Acesta din urmă sau modificările la el se prezintă Guvernului în 10 zile de la data aprobării.
    Art.44. - (1) În termen de 60 de zile de la data primei întruniri conform art.43 alin.(2), Consiliul de administraţie elaborează statutul Fondului şi regulamentele de aplicare a prevederilor prezentei legi.
    (2) Reglementările aprobate de Consiliul de administraţie întru aplicarea prezentei legi sînt executorii. Reglementările se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în ele, cu condiţia prezentării lor către bănci.
    Art.45. - Guvernul:
    în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va asigura, în conformitate cu legislaţia în vigoare, amplasarea sediului Fondului şi dotarea acestuia;
    în termen de 15 zile de după primirea devizului de cheltuieli sau modificărilor la el, conform art.43 alin.(2), va pune la dispoziţia Consiliului de administraţie al Fondului mijloacele financiare prevăzute în devizul de cheltuieli sau în modificările la el care, după acumularea mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor curente într-un volum suficient pentru asigurarea activităţii Fondului, îi vor fi restituite de către acesta;
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Art.46. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2004, cu excepţia capitolului VI şi a art.43, 44 şi 45, care intră în vigoare la data publicării legii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 26 decembrie 2003.
    Nr.575-XV.