HGC52/2017
ID intern unic:  368761
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 52
din  01.02.2017
privind modificarea și completarea anexei nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 8 mai 2015
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 91
    În temeiul art. 7 alin. (1) și (2) din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 8 mai 2015 „Pentru aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea  analogică terestră la cea digitală terestră” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.139-143, art. 352) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, ultimul alineat se completează în final cu următoarea propoziţie: „Totodată, datorită proprietăților standardului DVB-T2, 10 din cele 21 de alocări pot fi utilizate, prin „întinderea” unora din ele (în cazul finalizării cu succes a procesului de coordonare internațională), pentru crearea a încă 2 reţele de televiziune digitală terestră cu acoperire naţională.”;
    2) punctul 3 alineatul unu:
    în propoziția a doua, textul „cu comprimarea informaţiei în format MPEG-4” se substituie cu textul „cu compresia semnalului în standardul H.265 sau H.264”;
    în propoziția a treia, după cifrele „15” și „4” se introduc cuvintele „și mai multe”;
    se completează în final cu următoarea propoziţie: „Luînd în considerare evoluția rapidă a tehnologiilor, în viitor platforma tehnologică pentru furnizarea multiplexului poate fi bazată și pe alte standarde, a căror implementare va fi justificată din punctul vedere al utilizării eficiente a spectrului, al calității și diversității serviciilor, precum și din punct de vedere economic și social.”;
    3) punctul 12 tabelul 5:
    la poziţia 3 coloana 5, textul „ , după finalizarea procedurilor de coordonare cu administraţiile ţărilor vecine” se exclude;
    poziţia 4 va avea următorul cuprins:
„4.
CĂUŞENI
 
Municipiul Bender, raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă
„Studio-L” SRL

Poate fi realizat în cadrul asignării digitale Căuşeni, canalul 26, calculate adiţional la Planul digital, numai după sistarea emisiei staţiei TV analogice – Anenii Noi 26 TV

Raionul Anenii Noi
 

Pînă la sistarea transmisiunilor analogice convenţionale, poate fi realizat în cadrul asignării digitale Anenii Noi, canalul 47, calculate adiţional la Planul digital”;

    4) la punctul 17 subpunctul 8), după textul „pînă la 15” se introduc cuvintele „și mai multe”.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                                 Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                                            Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                 Stela Grigoraş

    Nr. 52. Chişinău, 1 februarie 2017.