*HGO240/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  368769
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 240
din  08.05.2015
pentru aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea
analogică terestră la cea digitală terestră
Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 352
    În temeiul art.2 din Legea nr.69-XVI din 27 martie 2008 pentru ratificarea Acordului regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 170º longitudine estică şi la nord de paralela 40º latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.74-75, art.247), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Programul privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, conform anexei nr. 1;
    Planul de acţiuni privind implementarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră în perioada 2015-2017, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerul Finanţelor va prevedea, în proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor mijloace financiare în sumă de 100 milioane lei în vederea asigurării familiilor defavorizate  cu convertoare  de semnal pentru recepţionarea televiziunii digitale terestre.
    3. Pentru asigurarea realizării eficiente a Programului, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va constitui un grup de lucru interinstituţional, format din reprezentanţi ai Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Consiliului Concurenţei.
    4. Grupul de lucru interinstituţional:
    1) va monitoriza şi va coordona procesul de realizare a Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră;
    2) va conlucra cu reprezentanţii societăţii civile şi mediului de afaceri din domeniu în vederea asigurării implementării transparente şi eficiente a televiziunii digitale terestre;
    3) va prezenta Guvernului, semestrial, raportul cu privire la realizarea Programului menţionat, care va fi făcut public.
    5. Ministerele şi alte autorităţi publice centrale implicate în realizarea Programului nominalizat vor informa semestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare, Grupul de lucru interinstituţional despre măsurile întreprinse.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

    PRIM-MINISTRU                                            Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                          Stephane Christophe Bride
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                              Pavel Filip
    Ministrul finanţelor                                           Anatol Arapu
    Ministrul muncii,
    protecţiei sociale şi familiei                              Ruxanda Glavan

    Nr. 240. Chişinău, 8 mai 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2